Dom inteligentny, to samoistnie działający mechanizm ułatwiający życie wszystkim domownikom. Stwarza możliwość komunikowania się wszystkich urządzeń elektrycznych daje ogromne spektrum rozwiązań i zastosowań, zapewniając tym samym komfort i bezpieczeństwo. 
Nadrzędnym celem w realizacji takiego projektu jest dopasowanie go do indywidualnych potrzeb klienta , który docenia komfort użytkowania budynku i prostotę obsługi systemu. SolarSan w swoich realizacjach preferuje zindywidualizowane podejście dostosowane do potrzeb klienta. Zatem w optymalny sposób łączy współdziałanie wielu systemów w jednej realizacji m.in. instalacji elektrycznej, alarmowej, przeciwpożarowej , DSO, oddymiania. Uwzględnia także konieczność współdziałania systemu monitoringu, videodomofonu i technologii telewizji przemysłowej ( CCTV ) szczególnie w większych inwestycjach.Kładziemy szczególny nacisk na ochronę ludzi i  zabezpieczenie ich mienia w wyniku zagrożenia pożarem. W sytuacji krytycznej najważniejszym czynnikiem bardzo często ratującym  życie jest błyskawiczna reakcja na zaistniałe zagrożenie. Montowane przez nas systemy przeciwpożarowe i alarmowe w przeciągu kilku sekund rozpoznają zagrożenie, informują o niebezpieczeństwie oraz uruchamiają wszystkie procedury alarmowe zapobiegając tym samym tragedii.

Systemy zasysania i detekcji dymu systemy STRATOS, TITANUS, VESDA


System detekcji dymu w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu. System umożliwia bardzo wczesne wykrycie dymu.

Instalacje sygnalizacji pożaru (SAP)


System SAP ma pozwolić na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, co umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku ręcznymi środkami gaśniczymi, bądź z pomocą jednostki straży pożarnej

System Alarmowania Pożarowego, składający się z szeregu czujek dymowych lub innych elementów wykrywających pożar, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach, przekazujących sygnał do centrali, która informuje osobę pełniącą nadzór o zagrożeniu.

Instalacja SAP obligatoryjnie musi być stosowana w:


1.    budynkach handlowych lub wystawowych:

-    jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2,

-    wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2;

2.    teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;

3.    kinach o liczbie miejsc powyżej 600;

4.    budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;

5.    salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500;

6.    szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;

7.    szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

8.    domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

9.    zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;

10. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

11. budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

12. budynkach zamieszkania zbiorowego nie wymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;

13. archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

14. muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

15. ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym;

16. centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

17. garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;

18. stacjach metra (kolei podziemnych);

19. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;

20. bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;

21. bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny

Zaleca sie stosowanie instalacji SAP w:


·         Magazynach wysokiego składowania
·         Dużych obiektach magazynowych
·         Biurowcach
·         Halach produkcyjnych
·         Serwerowniach
·         Centrach informatycznych
·         Przedszkolach
·         Hangarach
·         Magazynach chemicznych
 

Instalacje oddymiania hal i klatek schodowych


Instalacja oddymiająca ma zadanie chronić życie ludzi oraz mienie.

Odpowiednio zaprojektowany system oddymiania umożliwia ewakuację ludzi z budynku, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Instalacja oddymiająca ma zapewnić niezadymioną warstwę powietrza o wysokości min. 2,5 m od podłogi. Wolna od dymu przestrzeń ma umożliwić wszystkim osobom, przedostanie się do bezpiecznego obszaru wzdłuż oznakowanych dróg ucieczki.

Badania wykazują, iż osobom znajdującym się w zasięgu pożaru, najbardziej zagraża dym i gazy toksyczne. Większość wszystkich ofiar pożarów budynków umiera w skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi w skutek zadymienia. Możliwe jest jednak podniesienie bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonym budynku poprzez zastosowanie właściwego systemu oddymiania. Mechanizm ten służy do odprowadzania dymu i gorąca, przez co zmniejszona zostaje ilość trujących, lotnych związków, które koncentrują się w zagrożonych strefach.
Dym powstający podczas pożaru w pomieszczeniu oddziałuje na czujnik dymu, który wysyła sygnał do centrali oddymiania, która z kolei uruchamia siłownik elektryczny otwierający otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu. Mechanizm oddymiania uruchomiony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Natomiast całym systemem oddymiania zarządza centrala. W dolnych częściach budynku stosuje się dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze.

Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje oddymiania:

·         Supermarkety i obiekty handlowe
·         Klatki schodowe
·         Budynki użyteczności publicznej powyżej 12m wysokości
·         Hale produkcyjne
·         Szpitale
·         Garaże podziemne
·         Laboratoria
·         Baseny
·         Hale sportowe i widowiskowe

Instalacje detekcji gazów


Instalacje detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Instalacje zapewniają ciągły pomiar powietrza atmosferycznego w celu wykrycia szkodliwych gazów i oparów cieczy palnych oraz wybuchowych, ocenę zagrożenia wybuchowego przy przechowywaniu i rozlewaniu alkoholi.

Zabezpieczenia pomieszczeń laboratoryjnych oraz procesów produkcyjnych zakładu przed wybuchem, i zatruciem, ludzi przebywających w pomieszczeniach

Wykrywanie toksycznych i szkodliwych dla środowiska nieszczelności czynników chłodniczych.

Wczesne ostrzeganie przed potencjalnym zagrożeniem na basenach poprzez wykrywanie wycieków chloru i ozonu.

Kontrola poziomu CO w warsztatach samochodowych

Kontrola stężenia CH4 w celu oceny stopnia zagrożenia wybuchem. Wykrywanie szkodliwych stężeń H2S, NH3, SO2 i innych w powietrzu w celu ochrony pracowników przed zatruciem.
 

Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów:

·         Parkingi i garaże podziemne
·         Instalacje przemysłowe
·         Magazyny chemiczne
·         Chemiczne zakłady produkcyjne
·         Zakłady przetwórstwa mięsnego
·         Sztuczne lodowiska
·         Hale produkcyjne
·         Szpitale
·         Laboratoria
·         Baseny
·         Warsztaty samochodowe
·         Hale sportowe i widowiskowe
·         Elektrownie i ciepłownie
·         Sterownie wentylacji
·         Oczyszczalnie ścieków
·         Lakiernie

Referencje

ODWIEDŹ NAS
ul. Brzozowa 23, 05-555 Grzędy k. Warszawy
ul. Mickiewicza 74, 37-300 Leżajsk
ul. Obywatelska 11/45, 02-409 Warszawa
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
kontakt@solarsan.pl